Решение № 1097

към дело: 20191220101206
Дата: 03/04/2020 г.
Съдия:Магдалена Жбантова
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от Ш. М. К. и А. В. К., двамата от с.Х., обл.Благоевград, Д. Ш. Д. и Г. В. Т., двете от гр.Г. Д., обл.Благоевград против Ш. А. К. от с.Х., обл.Благоевград.
Иска се да бъде развален поради неизпълнение договора за издръжка и гледане, с който ищците са прехвърлили на ответника 1/2 (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ (трети), имот планоснимачен номер 43 (четиридесет и три) от квартал 27 (двадесет и седми) по действащия план на село Х., община Г., област Благоевград, с площ за целия УПИ от 1164 (хиляда сто шестдесет и четири) кв. м., ведно с цялата едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 81 (осемдесет и един) кв. м., построена в северозападната част на описания УПИ, срещу задължението сьщият да осигури на прехвърлителя Ш. М. К., цялостно гледане и издръжка до края на живота му, с който последният си е запазил правото на ползване на описания по - горе недвижим имот до края на живота си, обективиран в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот, срещу задължението за гледане и издръжка № 174, том ІІ, рег. № 4692, дело № 278 от 10.10.2017г. на Нотариус Алина Хаджиева - с район на действие съдебен район на Районен съд Г. Д. с Рег. № 569 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията вх.рег. № 4935, дв.вх.рег. № 4934 от 10.10.2017г.,акт № 130, том XXI, дело № 1647/2017г.
Твърди се от ищците, че с нотариален акт № 174, том ІІ, рег. № 4692, дело № 278 от 10.10.2017г. на нотариус Алина Хаджиева прехвърлили на ответника 1/2 идеална част от процесния недвижим имот, срещу задължение да гледа и издържа ищеца Ш. М. К. до края на живота му. Последния си запазил право на ползване на прехвърлените имоти до края на живота си. До момента ответника не изпълнява зъдалженията си по договора, дори след подписването му лишил Ш. М. К. от ползването на имота и не го допуска в него. Ш. М. К. е на 75 години, с множество заболявания, нужда от ежемесечно закупуване на лекарства. получава пенсия в размер на 350 лв., която е сбор от неговата и полагащи се проценти от пенсията на починалата му съпруга. Пенсията е недостатъчна за осигуряване на нормален и спокоен живот. Ответника от своя страна реализира доходи от работа в чужбина, обезщетение за безработица от Великобритания, а от известно време работи по трудов договор в България и може да издържа първия ищец. Въпреки това и отправенит му покани в този смисъл, ответника никога не е оказвал финасова помощ, нито физическа или морална, когато Ш. М. К. е имал нужда от такава, порадикоето е предявен настоящия иск.
Правното основание на иска е по чл.87, ал.3 от ЗЗД.
Ответника не представя отговор в установения законов срок и не изразява становище по предявения иск.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:
Ищецът Ш. М. К. е баща на останалите ищци А. В. К., Д. Ш. Д. и Г. В. Т. и дядо на ответника Ш. А. К..
След раздяла на родителите на Ш. А. К., той бил отгледан от дядо си - ищеца Ш. К.. През 2011 г. и 2012 г. поради оплаквания от бъбреците и простатата, Ш. К. често постъпвал на болнично лечение. В болница постъпил и през м.03.2017 г., а на 15.09.2017 г. претърпял операция на уретрата. По тази причина той и децата му решили да прехвърлят собствеността върху процесния имот на внука му Ш. К., който срещу това да гледа и издържа дядо си.
С нотариален акт № 174, т. ІІ, рег. № 4692, дело № 278/10.10.2017 г. по описа на канцеларията на нотариус Алина Хаджиева, гр.Г. Д., вписан в Служба по вписванията гр.Г. Д. във вх.рег. № 4935, дв. вх.рег. № 4934 от 10.10.2017 г., акт. № 130, том ХХІ, дело № 1647, парт. № 48672, 48673, ищците прехвърлили на ответника собствените си 1/2 идеална част от Урегулиран поземлен имот - парцел ІІІ, имот пл. № 43 от кв. 27 по действащия план на с. Х., обл. Благоевград, с площ за целия УПИ от 1164 кв. м., ведно с цялата едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 81 кв. м., построена в северозападната част на описания УПИ, срещу задължението на приобретателя да осигури на прехвърлителя Ш. М. К. цялостно гледане и издръжка до края на живота му. Прехвърлителя Ш. М. К. си запазил и правото на ползване на описания недвижим имот до края на живота си. Ш. А. К. заявил, че е съгласен и приема прехвърлянето на имота, при посочените условия.
Известно време след сключването на договора, Ш. К. изхвърлил багажа на дядо си на двора и не му позволил да ползва къщата. С помощта на съседи и приятели ищеца Ш. К. приспособил за живеене едно помещение в стопанската постройка на двора. Докато стаята стане годна за живеене, ищеца бил приютен от свидетеля Джинджиев.
От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че след прехвърлянето на процесния имот Ш. К. се издържа сам. Сам закупува храната, лекарствата и дърва за отопление, макар да се оплаквал на свидетеля К., че изнемогва. Освен тона ищеца Ш. К. си готви и почиства сам, сам се пере, . Когато среща трудности да извърши накоя дейност, се обръща за помощ към децата си, към съседи и приятели. От страна на внука си не е получил нито издръжка, нито физическа помощ. Дори според свидетеля Джинджиев става обратното - макар да работи и да има доходи, Ш. К. не си е закупил дърва за огрев, а ползва от дървата, закупени от дядо му.
На 29.08.2019 г. Ш. М. К. отправил до ответника покана да започне да изпълнява задълженията си по договора и да го допусне до плозване на жилището, като в противен случай ще търси правата си по съдебен ред. Според свидетелите ответника продължил да не изпълнява поетите задължения да гледа и издържа дядо си.
За да приеме за установена горната фактическа обстановка, съдът разгледа в съвкупност и взаимна връзка всички доказателства по делото, като не намира причина да не дава вяра на някое от тях.
При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Предявеният иск е допустим, като подаден от лица имащи правен интерес от предявяването му, срещу надлежен ответник и пред съответния съд.
Разгледан по същество иска е основателен, по следните съображения:
Релевантните по делото въпроси, с оглед предмета на доказване, са наличие на валидна облигационна връзка, неизпълнение от страна на приобретателят на задължението му да полага грижи и дава издръжка.
От доказателствата по делото се установи, че между ищците и ответника по делото е възникнало валидно облигационно отношение въз основа на договор за прехвърляне недвижим имот срещу задължението Ш. А. К. да се грижи за дядо си Ш. М. К. и да му осигури цялостен глед и издържа до края на живота му. С договора е запазено и правото на Ш. М. К. да ползва недвижимия имот до края на живота му.
От така възникналото правоотношение между тях и приобретателят на имота, произтича задължение за последният за издръжка и гледане на прехвърлителя Ш. К., изразяващо се в даване на издръжка, полагане на грижи, при необходимост осигуряването на специализирана медицинска помощ и въобще създаването на условия за нормален и спокоен живот от момента на сключване на договора до края на живота му, т.е. касае се за задължение с продължително изпълнение, което трябва да е непосредствено, непрекъснато, а не епизодично (Решение № 633633/01.07.2002. по гр. д. № 944/2001 г., II г.о./. Приобретателят следва да изпълнява задължението си по начин, който да съответства най-общо казано на нуждите на ползващото се лице. Видът и обемът на дължимата престация се определя от уговореното в договора, като следва да се тълкува волята на страните. Съгласно трайната съдебна практика, изхожда се от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, какъвто е настоящият случай, дължи се цялата необходима издръжка и всички необходими грижи. Практиката приема и че ако в договора задължението на приобретателя е описано общо, като издръжка и гледане, издръжката включва изцяло храна, режийни разноски, дрехи и други, според нуждата на прехвърлителя (без оглед на възможността му да се издържа сам от имуществото и доходите си), и полагане на грижи за здравето, хигиената и домакинството на прехвърлителя според неговата нужда и възможностите му да се справя сам /решение № 26/2009 г. II г.о. ВКС по гр. д. № 5524/2007 г., решение № 70/2011 г. на III г.о. ВКС по гр. д. № 612/2010 г., решение № 82/05.04.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1313/2009/.
По делото се установи безспорно, че приобретателя по процесния договор не е изпълнявал поетото задължение да осигури цялостен глед и издръжка на прехвърлителя Ш. К.. Установи се от показанията на разпитаните свидетели, че след прехвърлянето на имота Ш. К. се издържа сам, а когато не му достигат средства, му помагат дъщерите му. Сам поддържа и домакинството си, като готви, чисти, пере. За физическа помощ при дейности, които не може да извърши сам разчита на сина си и на съседи и приятели. От страна на внука си не е получил нито издръжка, нито физически грижи. Обратното, внука се възползва от дървата за отопление, закупени от възрастния човек с трудно отделени средства. Същевременно ответника лишил дядо си и от правото да ползва жилищната сграда в имота, противно на записаното в договора, че е запазено правото му на ползване на имота докато е жив.
Предвид гореизложеното съдът намира, че е налице цялостно неизпълнение от страна на ответника на договор за глед и издръжка, изповядан с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за глед и издръжка нотариален акт № 174, т. ІІ, рег. № 4692, дело № 278/10.10.2017 г. по описа на канцеларията на нотариус Алина Хаджиева, гр.Г. Д., вписан в Служба по вписванията гр.Г. Д. във вх.рег. № 4935, дв. вх.рег. № 4934 от 10.10.2017 г., акт. № 130, том ХХІ, дело № 1647, парт. № 48672, 48673.
След като приобретателят не престира дължимите грижи и издръжка, както и възпрепятства правото на ищеца Ш. К. да ползва имота, то прехвърлителите могат да искат разваляне на договора и връщане на имота с оглед на постигане на преследвания резултат – получаване на грижи и издръжка.
Предвид изложеното предявеният иск за разваляне на процесния договор за глед и издръжка, поради цялостно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ответника е доказан и следва да бъде уважен.
Ищците са извършили по делото разноски по делото за заплащане на държавна такса в размер на 50 лева, за издаване на съдебно удостоверение в размер на 5 лева, както и за възнаграждение на адвокат в размер на 500.00 лв., които следва да се възложат на ответника, съгласно разпоредбата на чл.78, ал.3 от ГПК.
Водим от горното и на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, съдът

Р Е Ш И :

РАЗВАЛЯ договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот, срещу задължение за гледане и издръжка № 174, том ІІ, рег. № 4692, дело № 278 от 10.10.2017г. на нотариус Алина Хаджиева - с район на действие съдебен район на Районен съд Г. Д. с Рег. № 569 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията вх.рег. № 4935, дв. вх.рег. № 4934 от 10.10.2017 г., акт. № 130, том ХХІ, дело № 1647, парт. № 48672, 48673, с който Ш. М. К., ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград, А. В. К.,ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград, Д. Ш. Д., ЕГН * от гр.Г. Д., обл.Благоевград и Г. В. Т., ЕГН * от гр.Г. Д., обл.Благоевград са прехвърлили на Ш. А. К., ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград 1/2 (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ (трети), имот планоснимачен номер 43 (четиридесет и три) от квартал 27 (двадесет и седми) по действащия план на село Х., община Г., област Благоевград, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 1164 (хиляда сто шестдесет и четири) квадратни метра, ведно с цялата едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 81 (осемдесет и един) квадратни метра, построена в северозападната част на описания урегулиран поземлен имот, срещу задължението на Ш. А. К. да осигури на прехвърлителя Ш. М. К. цялостно гледане и издръжка до края на живота му и с който последният си е запазил правото на ползване на описания по - горе недвижим имот до края на живота си, поради цялостно виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ответника.
Осъжда Ш. А. К., ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград да заплати на Ш. М. К., ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград, А. В. К.,ЕГН * от с.Х., обл.Благоевград, Д. Ш. Д., ЕГН * от гр.Г. Д., обл.Благоевград и Г. В. Т., ЕГН * от гр.Г. Д., обл.Благоевград сумата от 555.00 (петстотин петдесет и пет) лева, представляваща сторените съдебни и деловодни разноски.

Решението може да се обжалва пред ОС гр.Благоевград с въззивна жалба в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.


Районен съдия: