Определение № 3796

към дело: 20191220200514
Дата: 11/04/2019 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

Подадена е жалба от К. П. Г., ЛН *, роден 1977 г. в Г., постоянен адрес: гр. Г. Д., ул. „Т.” № , ап. , общ. Г. Д., обл. Б.,против Наказателно постановление № 5395а-25/2019 г. гр. Г. Д. от 07.10.2019 год. на Началника на ГПУ-Г. Д., комисар Илия Сораджиев. Напълно идентична жалба от същият жалбоподател и слущу същото наказателно постановление е подадена и по НАХД № 507/2019 по описа на съда. След като са образувани две индентични наказателни производства, по късно образуваното следва да се прекрати.
Водим от горното и на основание на основание чл. 63, ал.2 от ЗАНН във вр. чл.24, ал.1, т. 6 от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 514/2019 г. по описа на Гоцеделчевския РС.
Определението на съда подлежи на обжалване пред АС гр. Б. в 7 дневен срок от получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: