Решение № 473

към дело: 20171220200610
Дата: 02/02/2018 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

Делото е образувано по повод жалба подадена от З. З. Д., ЕГН * от с. О., общ. С., обл. Б. против наказателно постановление №613 от 20.09.2017 година на Директора на Р. Д. по Г. Б.. Иска се отмяната на обжалваното НП или намаляване на наложеното наказание, като се излагат съображения за допуснати процесуални нарушения. Твърди се че жалбоподателят не е извършил нарушението за което е наказан.
Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.
Наказващият орган чрез процесуалния си представител застъпва становище за неоснователност на жалбата.
Р. П. гр. Г. Д. не взема отношение по същата.
Съдът основавайки се на събраните по делото доказателства приема за установени следните относими факти:
С обжалваното НП на жалбоподателя на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250 лева за нарушение по чл. 213,ал.1,т. 2 от същия закон. Същото се заключава в това, че на 20.07.2017 година в 00.02 часа в с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Б., жалбоподателят транспортирал с товарен автомобил бус “Форд Транзит” с рег. № 3пр. куб. м. широколистни дърва за огрев от бреза и елша, непридружени с превозен билет.

Вино от показанията на свидетелите З., А. и Н., и тримата служители на Д. с. С., същите на посочената н акта и НП дата били изпратени по сигнал в с. О.. Там служители на ГПУ били задържали жалбоподателя да транспортира описаните по-горе дърва за огрев. При извършената проверка се установило, че дървата са без контролна горска марка и без превозен билет. Същите били задържани заедно с микробуса с които били транспортирани. След това на жалбоподателя била изпратена покана за съставяне на АУАН. По делото са представени две покани - едната представена от жалбоподателя в която се сочи, че следва да се яви за съставяне на акт на 3.08.2017г., а другата – представена от наказващия орган в която се сочи, че нарушителят следва да се яви на 8.08.2017г. Нито една от двете не е подписана от адресата. При предявяването на поканата представена от жалбоподателя на свид. З., последният потвърждава, че той е написал поканата, но не може да обясни разминаването в датите на двете покани. След като на 8.08.2017г. жалбоподателят не се явил, актът за установяване на административно нарушение бил съставен в негово отсъствие. Актосъставител е свид. З., присъствали свидетелите А. и Н.. След това актът не бил предявен на жалбоподателя, а бил оформен при отказ, като за удостоверяването на последния се подписали същите свидетели.
При така установените факти и след като извърши проверка на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, съдът намира жалбата за основателна по следните съображения:
При издаването на обжалваното НП са допуснати съществени процесуални нарушения. Първото от тях се заключава в това, че съставения акт за установяване на административно нарушение не е предявен на жалбоподателя. Нито една от двете покани за съставяне на АУАН представени по делото не е подписана от него. Едната от тях е представена от нпоследния, поради което следва да се приеме, че същата му е била надлежно връчена. Тази покана обаче се отнася за дата различна от датата на съставянето на акта. При това положение следва да се приеме, че АУАН е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 40, ал.1 от ЗАНН, тъй като е съставен в отсъствие на нарушителя. В същото време последният е бил известен на актосъставителя, но не е бил надлежно поканен да присъства при съставянето на акта. Това нарушение само по себе си не би било съществено, ако впоследствие съставеният в отсъствие на нарушителя АУАН му беше надлежно предявен. В случая това изобщо не е било сторено. Видно от показанията на свидетелите актът е бил оформен като отказан от нарушителя, без изобщо да бъде направен опит същия да бъде предявен. С това е допуснато нарушение по чл. 43, ал.4 от ЗАНН. И двете нарушения са съществени, тъй като с допускането им жалбоподателят на практика е бил лишен от възможността да упражни правото си на защита в производството пред административнонаказващия орган.
Тази нарушения имат за задължителна последица отмяната на обжалваното НП, поради което съдът намира че въпросите по съществото на нарушението на следва да бъдат обсъждани.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ наказателно постановление №613 от 20.09.2017 година на Директора на Р. Д. по Г. Б., с което на жалбоподателя на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250 лева за нарушение по чл. 213,ал.1,т. 2 от същия закон за това, че на 20.07.2017 година в 00.02 часа в с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Б. транспортирал с товарен автомобил бус “Форд Транзит” с рег. № 3пр. куб. м. широколистни дърва за огрев от бреза и елша, непридружени с превозен билет.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
24D204891608A05BC225822B0030A68C.rtf