Решение № 1085

към дело: 20191220101138
Дата: 03/04/2020 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството бе преминато към производство за развод по взаимно съгласие, във връзка с постигнато споразумение между страните по делото.
Страните поддържат в съдебно заседание желанието си да бъде прекратен бракът им по взаимно съгласие и споразумението, с което са уредени предвидените от СК въпроси.
Съдът извърши проверка на исковата молба и изложеното споразумение и констатира, че са налице всички основания и са спазени изискванията на чл.50 и чл.51, ал.1 от СК за допускане на развода и утвърждаването на споразумението между страните.Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и брака следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите за прекратяването му.Изложеното в съдебно заседание и поддържано в хода на производството споразумение, не противоречи на закона и съдържа съгласие по всички въпроси, касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им.
По тези съображения бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението, постигнато между съпрузите, като законосъобразно.
Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 лева, на осн. чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК във вр.с чл.330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между А. А. Г., ЕГН *, и М. Ю. Г., ЕГН *, двамата от с.В., община С., област Б., сключен 2015 година в с.В., община С., област Б..
Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
I. Прекратяване на брака
Двете страни се съгласяват гражданският им брак да бъде прекратен, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за това.
II.Местожнвеенето на детето и упражняване на родителските права върху него:
След прекратяване на брака ненавършилото пълнолетие дете: Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН * да продължи да живее по местожителството/местоживеенето на своята майка А. А. Г. (по баща Т.) с ЕГН * в град Б., бул. „Св. Св. К. и М.” № , вх., ап. , област Благоевградска.
Родителските права върху роденото от брака ненавършило пълнолетие дете: Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН *, да бъдат предоставени на майката А. А. Г.(по баща Т.) с ЕГН *.
III. Режим на лични отношения между бащата и детето:
Бащата М. Ю. Г. с ЕГН *, да има право на личен контакт с ненавършилото пълнолетие дете: Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН *, като има право да го вижда и взема при себе си всяки първи и трети петък, събота и неделя от месеца - след учебните занятия на детето в петък с преспиване при бащата (в петък и събота вечерта) до 16.00 часа в неделя, по 30 (тридесет) дни от лятната ученическа ваканция, от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден, (по уговорка с майката - може два пъти по 15 дни), като времето да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, Пет дни през Коледната ваканция, Пет дни през Пролетната ваканция, които не съвпадат с платен годишен отпуск на майката; Режима на лични отношения (свиждане) да се осъществява, като бащата М. Ю. Г. взема и връща детето по местоживеенето му от и на тяхната майка. Бащата М. Ю. Г. с ЕГН *, да има право на личен контакт с ненавършило пълнолетие дете Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН *, по всяко време, извън посочения по-горе режим, след предварително съгласие на майката А. А. Г. (по баща Т.) с ЕГН *.
Бащата М. Ю. Г. с ЕГН * да общува свободно, по негова преценка с детето Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН * чрез технически средства, осигуряващи звукова и зрителна връзка, като телефони (стационарни и мобилни), компютър, таблет и пр.
Страните декларират, че ако по обективни причини са възпрепятствани да спазят така уговорения режим, то по общо тяхно съгласие дните, през които съответният родител е бил възпрепятстван да вземе детето, ще може да стори това в други дни, уточнени съвместно между двамата родители.
IV. Издръжка на детето:
Бащата Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН *, да заплаща месечна издръжка на с ненавършило пълнолетие дете Е. М. Г., родена 2016 година, с ЕГН * чрез неговата майка и законна представителка А. А. Г. (по баща Т.) с ЕГН * в размер на 155 (сто петдесет и пет) лева, считано от датата на прекратяването на брака, платими до 5-то число на съответния месец, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.
V. Имуществени отношения между съпрузите и ползване на семейното жилище:
1. По време на брака не са придобили движими вещи и МПС.
2. По време на брака не са придобили недвижими имоти.
3. Семейно жилище НЯМАТ.
4. Нямат претенции за паричните влогове на името на всеки от съпрузите.
VI.Издръжка между съпрузите:
Двамата съпрузи са в работоспособна възраст и нямат помежду си претенции за издръжка.
VII.Фамилно име на съпругата:
След развода, съпругата А. А. Г., ще възстанови предбрачното си фамилно име ТЕФИКОВА, т.е. ще носи имената А. А. Т.
ОСЪЖДА А. А. Г., ЕГН *, и М. Ю. Г., ЕГН *, двамата от с.В., община С., област Б. , да заплатят солидарно на Районен съд гр.Гоце Делчев окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М. Ю. Г., ЕГН *, двамата от с.В., община С., област Б. да заплати на Районен съд гр.Гоце Делчев държавна такса върху определената със споразумението издръжка в размер на 111.60 лева, както и д. т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отразяване на промяната в гражданското състояние на страните по делото в регистрите на населението.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия: