Мотиви №

към дело: 20171220200406
Дата: 11/05/2019 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

Обвинението против подсъдимия Б. Г. Ш. -роден 1971 година в село С., община С., област Б., с настоящ адрес в Б., улица "Д."№ ,ап.,община Б., област Б., българин, български гражданин със средно образование, разведен, безработен, осъждан,ЕГН-* е за престъпление по чл.183,ал.4 от НК във вр. с чл.183,ал.1 от НК, във вр. с чл.28,ал.1 от НК за това, че за периода от месец август 2015 година до месец март 2017 година, включително, в село Д., община С., област Б., след като е бил осъден с Определение №3348/23.10.2013 година на Районен съд - град Г. Д., постановено по гражданско дело №601/2013 г. по описа на Районен съд град Г. Д., влязло в законна сила на 23.10.2013 година, да издържа свой низходящ, а именно М. Б. Ш. с ЕГН-* от село Д., община С., област Б., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 20/двадесет/ месечни вноски по 120/сто и двадесет/ лева с общ размер 2400/две хиляди и четиристотин/ лева, като деянието е извършил повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, а именно - Споразумение №2477/09.09.2015г. по Н.О.Х.Д.№41/2015г. по описа на Районен съд-град Г. Д., влязло в законна сила на 09.09.2015 година.

Подсъдимият се признава за виновен, признава всички обстоятелства по делото.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, прие за установено във фактическо отношение следното:
От брака между подсъдимия и А. И. Ш. от село Д., община С., област Б. има родено дете - свидетелят М. Б. Ш. ЕГН-* от село Д., община С., област Б.. Бракът между двамата бил прекратен с Решение №606/03.11.2005 година на Районен съд град Г. Д.. Същото е постановено по гражданско дело №582/2005 година по описа на същия съд и е влязло в законна сила на 12.06.2006 година. С това решение упражняването на родителските права върху детето М. Б. Ш. било предоставено на неговата майка А. Ш. През 2010 година свидетелят М. Б. Ш. бил настанен по съдебен ред в семейството на Ф. М. М. и И. Р. М., които са негови баба и дядо. Това станало с Решение №1267/16.04.2010 година, постановено по гражданско дело № 469/2010 година по описа на същия съд и влязло в законна сила на 24.04.2010 година.
С Определение №3348/23.10.2013 година на Районен съд-град Г. Д., постановено по гражданско дело №601/2013г. по описа на съда,в лязло в законна сила на 23.10.2013 година Б. Ш. бил осъден да плаща месечна издръжка за синът си М. Б. Ш. в размер на 120лева. Издръжката следвало да се изплаща в село Д., община С., област Б. чрез свидетелката Ф. М. М. и съпруга й И. Р. М., в качеството им на законни представители на М. Ш.. След влизане в сила на горното определение подсъдимият започнал да изпълнява задължението си за
Издръжка, но от месец април 2014 година спрял плащанията. По тази причина срещу него започнало наказателно производство, което приключило със споразумение одобрено с Определение №2477/09.09.2015 година по Н.О.Х.Д.№41/2015 година по описа на Районен съд град Г. Д..
Със същото подсъдимият бил признат за виновен и осъден за това, че през периода време от месец април 2014 година до месец януари 2015 година не е изпълнил задължението си за издръжка в размер на десет месечни вноски. След това осъждане Ш. изпълнявал задължението си за издръжка до месец юли 2015 година включително. След това отново преустановил редовните плащания на издръжката и на изплащал същата през периода от месец август 2015 година до месец март 2017 година включително, като не платил общо 20/двадесет/ месечни вноски по 120/сто и двадесет/ лева в размер общо на 2400/две хиляди и четиристотин/ лева.

Тази фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от всички доказателства по делото, вкл. и от направеното от подсъдимия признание.
С това подсъдимият е осъществил състава на престъплението в което е обвинен както от обективна така и от субективна страна.
От обективна страна е налице неплащане на издръжка от страна на подсъдимия за синът му за повече от две месечни вноски, след като е бил осъден да плаща такава и това е извършено повторно.
Подсъдимият Б. Г. Ш. е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Същият е бил наясно с това, че е осъден да заплаща издръжка за сина си М. Б. Ш.. Не са налице данни за наличие на обективна невъзможност да работи и получава доходи, които да му позволят да изпълнява задължението си. Независимо от това същият не е плащал дължимата издръжка за посочения в обвинението период. С оглед на това съдът приема, че подсъдимият е действал с пряк умисъл като форма на вината.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства опитите на подсъдимия да плати издръжката, както и направеното признание по обвинението. С оглед на горните обстоятелства съдът прие, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание по по-леката от двете алтернативи предвидени в чл.183,ал.4 от НК – пробация. Относно размера и вида на пробационните мерки съдът съобрази отново горните обстоятелства, а така също и семейното положение на подсъдимия, както и възможностите му за намиране на работа и получаване на доходи. С оглед на това не бе наложено и наказание “безвъзмезден труд в полза на обществото”, тъй като съдът приема, че това наказание би намалило възможностите на подсъдимия да работи и да получава доходи. По тези съображения на подсъдимия бе наложено наказание “пробация” със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в Б., улица "Д."№ , ап. за срок от шест месеца, с периодичност от 2 /два/ пъти седмично.

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца по график, определен от пробационния служител.

Наложено бе и кумулативно предвиденото наказание “обществено порицание”.

Така наложените наказания съдът счете за съобразени със степента на обществена опасност на деянието и с тази на дееца, а наказанията пробация и обществено порицание - достатъчни като размер и с подходящи по вид наложени мерки с оглед постигане на целите на генералната и специалната превенция.
По горните съображения съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: