Протоколно определение № 510

към дело: 20161220101075
Дата: 02/07/2018 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 15,05 часа: Явявя се ищецът Т. М.- уведомен, останалите ищци- уведомени, не се явяват, за всички адв. Караметова, редовно
упълномощена отпреди.
Ответниците – уведомени, не се явяват, за всички адв. Петрелийски, упълномощен отпреди.
Адв. Караметова: Да се даде ход на делото.
Адв. Петрелийски: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречка за разглеждане на делото и
О п р е д е л и :
Дава ход на делото.
Адв. Караметова: Госпожо съдия, по искане на всички участници в настоящото производство е одобрен ПУП – план за регулация за изменение на подробен устройствен план на село Д., община Г., съгласно който процесния УПИ се разделя на два самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ парцел VII, пл. № 332, кв. 34 и УПИ парцел XIII, пл. № 332, кв. 34 по плана на село Д., община Г., с равни площи за жилищно строителство. Същият проект е одобрен със Заповед № 476/28.12.2017 година на Кмета на Община Г.. В тази връзка представям и моля да се приемат като доказателства по делото Заповед № 476/28.12.2017 година на Кмета на Община Г., скица за двата новообразувани урегулирани поземлени имота – УПИ парцел VII, пл. № 332, кв. 34 и УПИ парцел XIII, пл. № 332, кв. 34 по плана на село Д. община Г. и удостоверения за данъчна оценка – 2 броя за новообразуваните имоти, ведно с построените в тях сгради. С тези документи установяваме разделянето на процесния имот на два равни дяла – два УПИ с жилищни сгради, изградени на калкан във всеки един от новообразуваните парцели. Представям и моля да се приеме като доказателство договор за доброволна делба на недвижимите имоти в град Д. от 29.09.2017 г., акт № 51, том , дело № 394/2017 г. по описа на нотариус Румяна Велева, рег. № 398, с район на действие РС – Д., от него се установява, че между ищците Т. Д. М. и К. А. М., в качеството си на бивши съпрузи, е извършена делба на имоти, представляващи СИО и дяловете, които са получили всеки от тях, а също, че К. А. М. е получила по-голям дял от имотите, представляващи СИО. Предвид горното, от името на доверителите ми, заявявам, че страните постигнахме спогодба при следните условия:
I. В дял на ищеца Т. Д. М. с ЕГН *, с постоянен адрес град Д., ул. „С. В.” №, В. , ап. , област Хасково, се поставя и става изключителен собственик на следния недвижим имот: Урегулиран поземлен имот – парцел VII (седми), имот планоснимачен номер 332 (триста тридесет и две) от квартал 34 (тридесет и четвърти) по действащия дворищно-регулационен план на село Д., община Г., област Благоевградска, одобрен със Заповед № 575/1973 година и изменен със Заповед № 476/2017 година, двете на Община Г., с площ за урегулирания поземлен имот от 240 (двеста и четиридесет) квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток УПИ - парцел VII (седми), от запад - парцел VIII (осми), от север - парцел VI (шести) и от юг – улица, ведно с построената на калкан в същия имот двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра.
Данъчната оценка на възложените имоти възлиза общо на 3 258,20 (три хиляди двеста петдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева.
Ищцата К. А. М. с ЕГН *, с постоянен адрес град Д., ул. „С. В.” № , В. , ап. , област Хасково, не получава в дял имот, тъй като при делба на съпружеска имуществена общност между бившите съпрузи Т. Г. М. и К. А. М., същата е получила по-голям дял от имотите в град Д..
II. В общ дял на ищцата Н. З. З. с ЕГН * с постоянен адрес село Д., община Г., област Благоевградска и на ответниците Н. Ф. М. с ЕГН *, З. Г. М. с ЕГН *,
Т. Г. М. с ЕГН *, всички с постоянен адрес село Д., община Г., област Благоевградска и Ф. Г. Л. с ЕГН *, с постоянен адрес село Д., община Г., област Б. се поставят и стават изключителни собственици на следният недвижим имот:
Урегулиран поземлен имот – парцел ХIII (тринадесети), имот планоснимачен номер 332 (триста тридесет и две) от квартал 34 (тридесет и четвърти) по действащия
дворищно-регулационен план на село Д., община Г., област Благоевградска, одобрен със Заповед № 575/1973 година и изменен със Заповед № 476/2017 година, двете на Община Г., с площ за урегулирания поземлен имот от 240 (двеста и четиридесет) квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток – улица, от запад - парцел VII (седми), от север - парцел VI (шести) и от юг – улица, ведно с построената на калкан в същия имот двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра, при следните квоти: 5/6 (пет шести) идеални части от описания имот – за Н. З. З. и общо 1/6 (една шеста) идеална част от описания имот – за Н. Ф. М., Зехяи Г. М., Т. Г. М. и Ф. Г. Л..
Данъчната оценка на възложените имоти възлиза общо на 3 258,20 (три хиляди двеста петдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева.
С настоящата спогодба предлагаме да се прекрати съсобствеността на поделените имоти и никой от съделителите не може да има каквито и да било претенции по отношение на другите съделители.
Адв. Петрелийски: Госпожо съдия, от името на доверителите ми заявявам, не възразявам да се приемат като доказателства по делото представените писмени
документи, които доказват извършено разделяне на имота на два равни дяла и извършена делба между ищците Т. Д. М. и К. А. М.. Заявявам от името на доверителите ми, че действително страните сме постигнали спогодба при условията посочени по-горе, като по този начин да бъде прекратена съсобствеността на поделените имоти.
СПОГОДИЛИ СЕ:
1. ………………………………….
(Т. Д. М.)
2. ………………………………….
(адвокат Ани Караметова-Мейзинева, пълномощник на К. А. М. и Н.
З. З.)
3. ………………………………….
(адв. Тодор Петрелийски, пълномощник на Н. Ф. М., З. Г. М., Т. Г. М. и Ф. Г. Л.)
Съдът като изслуша страните, намира че представените документи следва да се приемат като доказателства по делото и като взе предвид, че изложената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, намира че същата следва да бъде одобрена, поради което
О п р е д е л и :
Приема като доказателства по делото: договор за доброволна делба на недвижимите имоти в град Д. от 29.09.2017 г., вписан като акт № 51, том , дело № 394/2017 г. по описа на нотариус Румяна Велева, рег. № 398, с район на действие РС – Д., заповед № 476/28.12.2017 г. на кмета на общ. Г., обл. Бл-град, скица № 80/06.02.18 г. на ОбА Г., обл. Бл-град, у-ние за данъчна оценка изх. № * и № * двете издадени на 06.02.18 г. от ОбА Г., обл. Бл-град.
Одобрява така постигната между страните спогодба по делото.
Осъжда Т. Д. М. с ЕГН *, с постоянен адрес град Д., ул. „С. В.” № , В. , ап., област Хасково, да заплати д.т. на РС Г. Делчев по постигнатата спогодба в размер на 65,15 лв., както и 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Осъжда Н. З. З. с ЕГН * с постоянен адрес село Д.,
община Г., област Благоевградска, да заплати д.т. на РС Г. Делчев по постигнатата спогодба в размер на 54,30 лв., както и 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Осъжда Н. Ф. М. с ЕГН *, ЗЕХЯИ Г. М. с ЕГН *, Т. Г. М. с ЕГН *, всички с постоянен адрес село Д., община Г., област Благоевградска и Ф. Г. Л. с ЕГН *, с постоянен адрес село Д., община Г., област Б., да заплатят д.т. на РС Г. Делчев по постигнатата спогодба в размер на 10,86 лв., както и 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Прекратява производството по делото поради постигната спогодба.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 15,35 часа.

Районен съдия:
Секретар: