Решение № 3828

към дело: 20191220200299
Дата: 11/04/2019 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

и за да се произнесе, взе в предвид следното:
Производството е образувано по повод постъпила жалба от М. З. И., ЕГН *, постоянен адрес: гр. П., ул. „Х. Ч." № против Наказателно постановление № 16-0266-001351/06.03.2017г., издадено от Началника на РУП към О.-гр. Б. РУ Г. Д..
Правно основание чл.63 от ЗАНН.
От събраните по делото доказателства се установява следното във фактическо отношение:
На 15.11.2016 г. около 15:15 часа в ГР.Г. Д. на УЛ.ПОПОВИ ЛИВАДИ, жалбоподателя управлявал,като Водач лек автомобил - МЕРЦЕДЕС 310Д С РАМА №, СОБСТВЕНОСТ НА "О.-2000"ЕООД ГР.А. РЕГИСТРИРАН ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД НО БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ ПОСТАВЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА. И. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ СУМПС И КТ КЪМ НЕГО, КАКТО И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС. Същият ден служители на РПУ гр. Г. Д. извършили проверка и установили гореизложеното. За това му бил съставен акт, които той подписал и получил. Впоследствие било издадено и наказателно постановление, за следните нарушения:
1) НЕ НОСИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ И КОНТРОЛЕН ТАЛОН КЪМ СУМПС ОТ СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ .
с което виновно е нарушил чл.100 ал, 1 т.1 от ЗДвП
2) НЕ НОСИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС. КОЕТО УПРАВЛЯВА ИЛИ ЗАТЕГЛЕНОТО ОТ МПС РЕМАРКЕ.,
с което виновно е нарушил чл.100 ал. 1 т.2 от ЗДвП
3) УПРАВЛЯВА МПС, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО, НО Е БЕЗ ТАБЕЛИ С РЕГИС ГРАЦИОНЕН
НОМЕР,с което виновно е нарушил чл.140 ал. 1 от ЗДвП.
С НП са наложени следните административни наказания: на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр. 1,2 от ЗДвП - административно наказание „Глоба" в размер на 10 лв. /десет лева/, на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр. 3 от ЗДвП - административно наказание „Глоба" в размер на 10 лв. /десет лева/ и на основание чл.175, ал.1, т.1, пр. 2 от ЗДвП административно наказание „Глоба“ в размер на 100 лв /сто лева/ и лишаване от право да управлявам МПС за 4 месеца.
Жалбата е подадена в срок – индиция за допустимост, разгледана по същество съдът я намира за неоснователна.
Констатираното в акта и наказателното постановление отговаря на действителността. Това се установи от разпитаните свидетели Р., П. и представените писмени доказателства. Установената фактическа обстановка не се оспорва. Жалбоподателят е нарушил разпоредбите на чл.100 ал, 1 т.1 от ЗДвП, чл.100 ал. 1 т.2 от ЗДвП и чл.140 ал. 1 от ЗДвП, за това е съставен АУАН и наказателното постановление. Административните нарушения са извършени виновно, видно от действията на жалбоподателя, той е управлявал автомобил без регистрационни табели, че не е носил СУМПС, КТ и сведетелство за регистрация на автомобила. Административно наказвация орган правилно е определил наказанията по чл. 183, ал.1, т.1, пр. 1,2 от ЗДвП,чл.183, ал.1, т.1, пр. 3 от ЗДвП и по чл.175, ал.1, т.1, пр. 2 от ЗДвП, те са определени в рамките на закона и саъ съобразени с тежестта на извършените нарушения.
Възраженията на жалбоподателя за изминали почти три години от извършването на нарушението до настоящия момент, не водят до нарушаване на неговите процесуални права или до наличието на нарушения в административната процедура. Не са изтекли сроковете предвидени в чл.34 от ЗАНН. Не е изтекла и абсолютната давност в размер на 4 и половина години, съобразно чл.81,ал.3 от НК и тълкователно постановление № 1 от 2015 г на ВКС и ВАС.
Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0266-001351/06.03.2017г., издадено от Началника на РУП към О.-гр. Б. РУ Г. Д..
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението и за двете страни.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :