Решение № 3851

към дело: 20191220100786
Дата: 11/06/2019 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството бе преминато към производство за развод по взаимно съгласие, във връзка с постигнато споразумение между страните по делото.
Страните поддържат в съдебно заседание желанието си да бъде прекратен бракът им по взаимно съгласие и споразумението, с което са уредени предвидените от СК въпроси.
Съдът извърши проверка на исковата молба и изложеното споразумение и констатира, че са налице всички основания и са спазени изискванията на чл.50 и чл.51, ал.1 от СК за допускане на развода и утвърждаването на споразумението между страните.Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и брака следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите за прекратяването му.Изложеното в съдебно заседание и поддържано в хода на производството споразумение, не противоречи на закона и съдържа съгласие по всички въпроси, касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им.По отношение на издръжката на малолетното дете и пътуванията на малолетното дете на страните в чужбина бе постигната съдебна спогодба.
По тези съображения бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението, постигнато между съпрузите, като законосъобразно.
Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 лева, по 10 лева за всеки от молителите, на осн. чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК във вр.с чл.330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Г. М. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № , настоящ адрес: гр. Г. Д.,обл. Б., ул. „Е. Й.” № и А. Ю. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № , сключен 2003 година в с.О., община Г., област Б..
Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
1.Като страни по Гр. д. № 786/2019г. по описа на Районен съд - гр. Г. Д., Г. М. Т. и А. Ю. Т. се съгласяват бракът им да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за прекратяването на брака.
2.Упражняване на родителски нрава:
От брака страните имат родени две деца: Е. А. Т., ЕГН , роден 2003 г. и А. А. Т., ЕГН *, родена 2010 г.
2.1.Упражняването на родителските права и задължения по отглеждането и възпитанието на непълнолетния Е. А. Т., ЕГН , роден 2003 г. се предоставя па бащата А. Ю. Т.;
2.2. Упражняването на родителските права и задължения по отглеждането и възпитанието на малолетната А. А. Т., ЕГН *, родена 2010 г. се предоставя на майката Г. М. Т.
3.Местоживеене на децата:
3.1.Непълнолетният Е. А. Т., роден 2003г. ще живее при бащата А. Ю. Т. на постоянния му адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № ;
3.2.Малолетната А. А. Т., родена 2010 г. ще живее при майката Г. М. Т. па нейния настоящ адрес: гр. Г. Д., обл. Б., ул. „Е. Й.” № .
4.Режим на лични отношения на децата с майката ц бащата:
В интерес на развитието на децата се определя следния режим на лични отношения:
4.1. Майката Г. М. Т. има право да взема сина си Е. А. Т., роден 2003 г. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от дома на бащата, за времето от 9.00ч. в събота до 15.00ч. в неделя с преспиване и да връща детето в дома на бащата, както и двадесет дни през лятото, несъвпадащи с ангажиментите на детето и годишния отпуск на бащата, и но пет дни от зимната, и пролетната учебни ваканции, като тези периоди не съвпадат с упражняването па същите права от страна на бащата по отношение на детето А. А. Т.
Страните се споразумяват детето Е. А. Т. да празнува двата основни религиозни празника, както следва: през 2020 г. на „Рамазан Байрам” - при баща си - А. Ю. Т., а „Курбан - Байрам” - при майка си Г. М. Т., като през следващите години се редуват, съответно на „Рамазан Байрам” - при майка си, а „Курбан - Байрам” - при баща си.
Страните се споразумяват да присъстват заедно на рождените дни
на детето Е. А. Т.
Страните се споразумяват да не ограничават срещите на детето Е. А. Т. с майката, в случай, че то желае да се вижда с нея и извън определения режим на лични отношения.
4.2. Бащата А. Ю. Т. има право да взема дъщеря си А. А. Т., родена 2010г. всяка първа и трета събота и неделя от месена от дома на майката, за времето от 9.00ч. в събота до 15.00ч. в неделя е преспиване и да връща детето в дома на майката, както и двадесет дни през лятото, несъвпадащи с ангажиментите на детето и годишния отпуск на майката, и но пет дни от зимната, и пролетната учебни ваканции, като тези периоди не съвпадат с упражняването па същите права от страна на майката по отношение на детето Е. А. Т.
Страните се споразумяват детето А. А. Т. да празнува двата основни религиозни празника, както следва: през 2020г. на „Рамазан Байрам” - при баща си - А. Ю. Т., а „Курбан - Байрам” - при майка си Г. М. Т., като през следващите години се редуват, съответно на „Рамазан Байрам” - при майка си, а „Курбан - Байрам” - при баща си.
Страните се споразумяват да присъстват заедно на рождените дни
на детето А. А. Т.
Страните се споразумяват да не ограничават срещите на детето А. А. Т. с бащата, в случай, че то желае да сс вижда с него и извън определения режим на лични отношения.

5. Издръжката па децата:
5.1. Майката Г. М. Т. се задължава да заплаща на сина си Е. А. Т., роден 2003г. месечна издръжка в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева Ч. неговия баща и законен представител А. Ю. Т. до 22-ро число на месеца. Издръжката за детето се дължи от месеца, следващ този, в който се подписва настоящото споразумение до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. В случай, че детето продължи образованието си - средно и виеше, това задължение па майката остава в сила до настъпване на съответната възраст на детето по чл. 144 от СК или до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.
5.2. Бащата А. Ю. Т. се задължава да заплаща на дъщеря си А. А. Т., родена 2010 г. месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева Ч. нейната майка и законен представител Г. М. Т. до 22-ро число па месеца. Издръжката за детето се дължи от месеца, следващ този, в който се подписва настоящото споразумение до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. В случай, че детето продължи образованието си - средно и виеше, това задължение на бащата остава в сила до настъпване на съответната възраст на детето по чл. 144 от СК или до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

6. Относно семейното жилище:
След прекратяване на брака, ползването на семейното жилище, което представлява втори етаж от собствената па А. Ю. Т. жилищна сграда, находяща се па административен адрес: с О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № се предоставя на А. Ю. Т..

7. Относно предбрачното име:
След прекратяване на брака, Г. М. Т. ще носи предбрачното си фамилно име - Г. М. Н.

8. Относно движимите вещи:
Всички придобити по време на брака движими вещи са разделени извънсъдебно между страните. Същите не притежават влогове в банки, не притежават МПС, както и дялове от търговски дружества, които да са съпружеска имуществена общност, подлежащи па делба след прекратяване на брака.

9. Относно издръжката между страните:
Страните не желаят и пямат претенции за издръжка един към друг.ОСЪЖДА Г. М. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № , настоящ адрес: гр. Г. Д.,обл. Б., ул. „Е. Й.” № и А. Ю. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № да заплатят солидарно на Районен съд гр.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.ОСЪЖДА Г. М. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № , настоящ адрес: гр. Г. Д.,обл. Б., ул. „Е. Й.” № да заплати на Районен съд гр.Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка в размер на 122.40 лева, както и д. т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.ОСЪЖДА А. Ю. Т., ЕГН *, с постоянен адрес: с. О., общ. Г., обл. Б., ул. Д. № да заплати на Районен съд гр.Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка в размер на 108.00 лева, както и д. т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отразяване на промяната в гражданското състояние на страните по делото в регистрите на населението.Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия: