Новини
Благодарствено писмо от ВСС към съдия Илияна Ферева - Зелева.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВСС


На 7 юни 2019год., в гр.София, ученици от училища СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино - партньори на Районен съд – Девин по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, взеха участие в Ден на отворени врати на ВСС. ВСС отличи с грамота и благодарност  участието им в Националния конкурс за ученическо есе на тема „ Открито за съдебната власт“ .

В Деня на отворени врати , учениците се срещнаха с  представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който поздрави участниците и гостите, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, които представиха статута, правомощията и функциите на ВСС.

Учениците, участваха в симулиран избор, чрез който в реална среда бяха запознати със работата в заседания на ВСС и със системата за електронно гласуване.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВСС
7 юни 2019 година

Днес на  7 юни 2019год. във Висшия съдебен съвет се проведе Деня на отворени врати, в който взеха участие около 200 ученика, като специални гости на събитието бяха 30 ученици и преподаватели от училища в съдебния район на Районен съд – Девин, от СУ „Христо Ботев” гр.Девин, СУ”Димитър Благоев” гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Борино, придружавани от председателя Илияна Ферева-Зелева, директора на СУ „Христо Ботев” – Красимира Георгиева и учители.
Събитието бе открито,  от представляващият ВСС Боян Магдалинчев,, който поздрави участниците и гостите, като акцентира на безпрецедентния брой автори в тазгодишното издание на Националния конкурс на ВСС за ученическо есе, както и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.
Приветствие към домакините, учениците, преподавателите и родителите отправи Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. В изказването си тя цитира размисли от ученическите есета на тема „Открито за съдебната власт“.
Статутът, правомощията и функциите на ВСС представиха говорителят на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, и говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева.
Интерес предизвикаха видеоконферентните връзки с Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Пловдив, с участие на магистрати, съдебни служители и ученици, обхванати в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за посещение на ученици от училища – партньори на РС – Девин.В Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет, проведен на 7 юни 2019г. по изрично заявено желание на гости от страната да посетят и се  запознаят със спецификите на военното правораздаване, в тясно сътрудничество със Софийски военен съд, ученици от училища - партньори на Районен съд – гр. Девин бяха любезно посрещнати в седалището на съда находящо се в  Съдебната палата на град София, бул. „Витоша“ № 2. Изборът на учениците да посетят Софийския военен съд бе продиктуван от иновативното му участие в Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и желанието им за обогатяване познанията им относно статута, структурата и функциите на военното правораздаване в Република България, формиране на правна грамотност и култура, постигане на по-висока степен на информираност и разбираемост от подрастващите към специализираното правосъдие, както и  повишаване на доверието в съдебната власт.

Учениците и техните преподаватели от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино, бяха посрещнати и приветствани от съдия Лидия Евлогиева в сградата на Съдебната палата – храма на българското правосъдие. С информационен тур по време на инициативата младежите научиха изключително интересни факти за историята на монолитната сграда – забележителната архитектурата, строежа, безупречното художествено оформление – над 70 фигурални композиции и релефи от бронз на българският художник и скулптор Любомир Далчев, стъклописите на забележителния художник Иван Пенков, бронзовите лъвове на входа на Съдебната палата - дело на скулптора Величко Минеков, известен с монументалната си пластика. Вълнение и респект у подрастващите предизвикаха поставените надписи на латински и български език: „Правосъдието е основа на държавата. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни. Справедливостта трябва се съблюдава във всичко, а особено в правосъдието!“
В Тържествената зала № 15 на Съдебната палата учениците обогатиха знанията си с лекционен курс за специализираното правосъдие и спецификата на военното правораздаване. Надградиха познанията си за структурата на съдебната система в страната, мястото и ролята на военните съдилища, уредени  нормативно с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.  Научиха, че Софийският военен съд е със 140-годишна история, материална база и кадрова обезпеченост, изградил, доказал и утвърдил своята ефективност и компетентност. Създаден е и функционира в синхрон с националните правни процедури и международни принципи, а разглеждането на делата във военните съдилища е публично и съдебният процес пред военен съд се подчинява на общите принципи на наказателния процес – равнопоставеност на страните, състезателност, установяване на обективната истина.  
Посещението на учениците  от училищата партньори на РС – Девин завърши в края на работния ден със заявка за бъдещи съвместни дейности. Засиленият им интерес и присъствие бе доказателство, че Софийският военен съд успешно е провокирал вниманието им към правната материя и юридическата наука, като е обогатил тяхната представа за работа на българските магистрати, защото формулата за справяне с най-важните предизвикателства в обществото ни е да сме в постоянна комуникация и да работим заедно с институционалните ни партньори и училища за утвърждаване авторитета на правораздавателната ни система.Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
05.06.2019 ГОД.

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.06.2019 г., учениците от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино от училища - партньори на Районен съд – Девин по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“ ще посетят Ден на отворени врати на Висш съдебен съвет, в гр.София. Програмата предвижда срещи с членове на ВСС, представяне на структурата и функциите на Съвета и на съдебната власт, демонстрация на система за онлайн излъчване на заседания, провеждане на видеоконференция, като способ за събиране на доказателства и посещение на Съдебната палата в гр.София.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
        На 09.05.2019г. в Районен съд – Девин, се отбеляза Денят на Европа посветен на мира и обединението в  Европа и Ученическото самоуправление, в което ученици заемат местата на съдии, прокурор и служители от Районен съд – Девин и Районна прокуратура Девин и разберат основни параметри от дейността им.
Друга инициатива, свързана с Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, с ученици от училищата  СУ „Христо Ботев“ - гр. Девин и СУ „Димитър Благоев“ - гр. Доспат беше изнесената от съдия Елка Хаджиева лекция на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.
В обучението взеха участие 26 ученика от СУ „Христо Ботев“ , ръководени от Веселина Пейковска и 20 ученика от СУ „Димитър Благоев“, ръководени от Капка Бозова и Ваня Мутафчева.
Учениците получиха удостоверения за участието си, както и Конвенция за правата на детето, вариант за деца и брошури предоставени от ВСС по Образователната програма.


Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2019 год. в сградата на Районен съд – гр.Девин, по случай Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019“, ще се проведе планирано обучение на учениците от 10 - 12 клас, по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор         следовател и запознаване със статута на магистратите.“ Темата ще бъде представена от съдия Елка Хаджиева.
Програма на деня:
10.30 ч. – Провеждане на ученическо самоуправление  с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин.
13.30 ч. – Обучение по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор следовател и запознаване със статута на магистратите“, съдия лектор Елка Хаджиева.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 16.04.2019г. отбелязваме 140 години от приемане на Търновската Конституция, приета през 1879г. Годишнината беше повод за Районен съд - Девин да покани учениците от училищата  СУ „Христо Ботев“ - гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ - гр.Доспат и СУ „Н. Й. Вапцаров“ - с.Борино да научат повече за Конституцията, като основен закон на държавата и обществото. Обучението протече в рамките на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Конституцията беше представена като основен закон, който зачитайки принципите хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост урежда правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Основно задължение на гражданите да я спазват, както и да зачитат правата и законните интереси на другите. Обучението протече с дискусия по въпросите: „Какви права имаме?“ и „Към кой орган следва да се обърнем в случаите, когато те са нарушени?“. Учениците споделиха интересни разсъждения по поставените въпроси и казуси. В попълнената анкета изразяват мнение, че са научили повече за правата на човека и за механизмите на тяхната защита.
В обучението взеха участие 26 ученика от СУ „Христо Ботев“ , ръководени от Веселина Пейковска, 18 ученика от СУ „Димитър Благоев“, ръководени от Капка Бозова и Ваня Мутафчева и 8 ученика от СУ „Н. Й. Вапцаров“, ръководени от Джеврие Каинчалиева.
Темата беше представена от съдия Илияна Ферева – Зелева.
На участниците в обучението се връчиха Конституция,  информационни брошури и удостоверения, предоставени от Висш съдебен съвет в рамките на Образователната програма. Благодарим на директорите на училищата Красимира Георгиева – СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, Емил Хавальов – СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и Зекир Велиев – СУ „ Н. Й. Вапцаров“ с.Борино и на  ръководителите на учениците за създадената организация и участие в обучението.

______________________________________________________________________________


Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ                      Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЮРИСТИ и СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Честит професионален празник  - 16.04.2019г. - Ден на Конституцията, българските юристи  и съдебните служители.

На днешния ден през 1879 г. Учредителното събрание на  първото Велико народно събрание гласува и приема Търновската конституция - първата конституция на България, която поставя началото на демократично управление на обществото, поставяйки на преден план човекът и неговите ненакърними права и свободи.

Пожелавам ви всеки Ваш ден да бъде изпълнен с ентусиазъм и увереност,  в правдата, справедливостта и хуманните отношения,  поставящи човека на най - високото стъпало на обществените ценности.  

Прилагайте ежедневно нормите на правото и на моралната справедливост, ръководени от върховенството на закона в защита на правата и законните интереси на гражданите. Укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България и в устоите на българската държавност.  

Бъдете живи и здрави! Радвайте се на много лични и професионални успехи!

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ДЕВИН  - ИЛИЯНА ФЕРЕВА-ЗЕЛЕВА

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

02.04.2019год.
Районен съд – гр.Девин Ви уведомява, че Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол №7/28.03.2019год. обявява национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.
Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително.
Обявяването на победителите и връчването на наградите – лаптоп и грамота за класирания на първо място, както и две поощрителни награди – фотоапарати и грамоти, ще се състои на официална церемония в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и Facebook страницата на ВСС.

                                Председател на Районен съд Девин
                                                        Илияна Ферева-Зелева
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg .
  Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
-         име, презиме и фамилия на участника;
-         област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
-         телефонен номер на училището;
-         телефонен номер на участника;
-         електронен адрес на училището;
-         електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
-         Формат: DОС или DОСX на Microsoft Word;
-         Обем: до три печатни страници формат А4;
-         Разредка на редове и абзаци: 1,5;
-         Подравняване: двустранно;
-         Шрифт: Times New Roman;  
-         Размер на шрифта: 12;

Критерии:
-        Демонстриране на познания по темата;
-        Теза, съответстваща на формулираната тема;
-        Оригиналност и творчески подход;
-        Недвусмислено изразяване на лична позиция;
-        Удачно подбрани аргументи;
-         Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
-         Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook  страницата на ВСС.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво